top of page
Allmänna Villkor

Senast uppdaterad september 2021

Definitioner

 • ”Kund” avser uppdragsgivare, som är en fysisk eller juridisk person genom dess företrädare.

 • ”Musikern” avser uppdragstagaren Pauline Burke Clason.

 • ”Part” avser musikern eller kunden, gemensamt betecknas dessa ”parterna”.

 • ”Uppdragsavtal” omfattar bekräftad beställning samt dessa allmänna villkor och eventuella uppdragsförändringar som skriftligen godkänts av båda parter.

 • ”Eventmusik” avser upp till 2 timmars spelning utan reptid utanför tidsperioden.

 • ”Ceremonimusik” avser upp till 1 timmes konsultation/reptid vid enskilt tillfälle samt upp till 1,5 timmes spelning på ceremonidagen.

 • ”Halvdag” avser en sammanhängande tidsperiod på 4 timmar.

 • ”Heldag” avser en sammanhängande tidsperiod på 8 timmar.

 • ”Timme” avser en sammanhängande tidsperiod om 60 minuter.

 • ”Dagtid” omfattar tidsperiod mellan kl 07.00 och kl 18.00 helgfri måndag-fredag.

 • ”Annan tid” omfattar alla tidsperioder utanför dagtid.

 • ”Restid” avser faktisk restid till och från angiven plats för genomförande av uppdraget.

 • ”Prisbasbeloppet” avser prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

 • ”Skriftlig överenskommelse” omfattar e-postmeddelanden mellan parterna.

 • ”Uppdragets genomförande” avser arbete under tidsperiod(er) som specificeras i uppdragsavtalet.
   

Musikerns ansvar
Musikern ska genomföra uppdraget fackmannamässigt enligt god sed. Avstämning med kunden ska ske under uppdragets gång för att, enligt musikerns bästa förmåga, möta kundens krav och önskemål. Musikern ska inneha sedvanlig företags- och ansvarsförsäkring anpassad för den aktuella verksamheten. Musikerns ansvar till följd av uppdragets genomförande begränsas till direkta skador upp till uppdragets totala värde, dock inte mer än 1 prisbasbelopp per år och kund.

 

Kundens ansvar

Kunden är betalningsansvarig i enlighet med uppdragsavtalet och ska skriftligen delge nödvändig information i god tid innan uppdragets genomförande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till;

 • kundens organisationsnummer eller personnummer

 • telefonnummer och e-postadress till kontaktperson(er)

 • särskilda behov, etiska ställningstaganden eller övriga önskemål kring uppdragets utförande.

 

Kunden ska säkerställa att arbetsplatsen är säker för uppdragets genomförande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till;

 • rum för uppackning och förvaring av material/transportfodral/transportvagn

 • skydd från direkt solljus/regn och temperaturer över 32°C och under 10°C

 • kontakt till ansvarig person på plats under uppdraget

Eventuella klagomål från kunden ska framföras på plats innan uppdraget slutförts. Kunden ansvarar för att inte försening eller avbrott sker under arbetets gång, då avtalad tidsperiod inte utökas eller förändras på grund av sådan omständighet utan skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 

Bokning och avbokning

Alla bokningar och avbokningar bekräftas skriftligen via e-post till kontakt@harpist.se. Kunden äger rätt att avboka uppdraget innan det har påbörjats enligt följande;

 • Full återbetalning vid avbokning av ceremonimusik senast 14 kalenderdagar innan uppdragsdagen.

 • Full återbetalning för övriga uppdrag vid avbokning senast 48 timmar innan uppdragets avtalade starttidpunkt.

 • Vid senare avbokning debiteras kunden 100 % av det avtalade priset. Musikern förbehåller sig rätten att vid begäran om fakturering genomföra kreditprövning av kunden mot en kreditprövningsavgift à 145 kr. Musikern har alltid rätt att debitera faktiska kostnader som uppkommit på grund av bekräftat uppdrag, t.ex. beställda tågbiljetter eller särskilda produkter föruppdragets utförande.

Förändringar i uppdraget

Det avtalade uppdraget kan inte förändras till omfattning eller ersättningsnivå utan skriftligt godkännande av båda parter. Vid utökning av uppdrag tillkommer arvode enligt aktuell prislista, om inget annat angivits i uppdragsavtalet.

 

Betalningsvillkor

Aktuell prislista tillämpas vid debitering och fakturering sker samma dag som uppdraget slutförts, om inget annat angivits i uppdragsavtalet. Betalning kan ske på flera sätt;

 • Insättning på bankkonto

 • Swish 0730244698.

 

Vid ceremonimusik debiteras 50 % av det totala beloppet efter genomförd konsultation och resterande summa efter uppdragets slutförande. Depositionen är inte återbetalningsbar.

 

Vid fakturering gäller 30 räntefria dagars betalningstid, därefter tillkommer en dröjsmålsränta på 12% räknat från och med fakturans förfallodatum till och med dagen som betalningen är musikern tillhanda.

 

Vid försenad betalning debiteras kunden, utöver dröjsmålsräntan, en lagstadgad förseningsersättning om 450 kr genom en påminnelsefaktura. Har betalningen inte kommit musikern tillhanda 14 kalenderdagar efter fakturans ursprungliga förfallodag övergår ärendet till ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kunden står för eventuella kostnader som uppstår i samband med föreläggandet.

Övriga villkor

Alla önskemål, beslut och överenskommelser ska ske skriftligen på svenska eller engelska.

 

Uppdragsavtalet får ej överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan motpartens skriftliga godkännande.

 

Vid force majeure är part inte ansvarig för konsekvenser som uppkommer på grund av skeenden utom dennes kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, naturkatastrofer, myndighetsbeslut, strejk, lockout, krig, nationella nödsituationer eller extrema väderförhållanden.

 

Kundens skriftliga instruktion angående uppdragets sekretess ska följas.

 

Musikern förbehåller sig rätten att efter slutfört uppdrag referera till kunden i marknadsföringssyfte om detta inte bryter mot kundens sekretessinstruktion.

 

Musikern äger rätt att använda fotografier, filmer, etc., kring uppdraget enligt lagen om upphovsrätt 2 § (Lag 2005:359) och 6 §. Musikern ska vid publicering av verket, enligt 3 §, omnämnas i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Verket får inte heller ändras eller göras tillgängligt för allmänheten på ett sätt som kan anses kränkande för upphovspersonens konstnärliga egenart.

 

Part har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentligt avseende inte uppfyller sina åtaganden och omedelbar rättelse inte sker efter skriftligt påpekande. Med väsentligt avseende menas särskilt parts ansvar som beskrivs i avsnitten ”Musikerns ansvar” och ”Kundens ansvar”. I övrigt tillämpas Avtalslagen (Lag 1915:218). Vid eventuella motsägelser i uppdragsavtalet gäller villkoren enligt följande ordning: bekräftad beställning, dessa allmänna villkor, ändringar och tillägg inom uppdragsavtalet, kundens allmänna villkor samt tillämplig lag.

 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar ska i första instans äga rum i Stockholm.

 

Särskilda villkor för konsumenter
Konsumenttjänstlagen (1985:716) är tillämplig för de tjänster musikern utför åt privatpersoner och gäller före övriga villkor i uppdragsavtalet.

 

Utöver tidigare nämnda villkor gäller:

Vid bokning via internet har kunden 14 dagars ångerrätt från det att bokning bekräftats av musikern, i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen 10 § (Lag 2014:14).

 

Harpisten följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Lagstadgad påminnelseavgift som tillämpas för konsumenter är 60 kronor. Lagstadgad avgift för inkassokrav som tillämpas för konsumenter är 180 kronor.

harpist.se

tel: +46 (0) 730 24 46 98

e-post: kontakt@harpist.se

Pauline Burke Clason

Godkänd för F-skatt

Momsreg nr.SE970304516201

bottom of page